B*stard
B*stard

Kunstbokmessen 2022

02.06-04.06

B*stard har som målsetning å være både et utstillingsvindu, en formidler og en distributør for den viltvoksende underskogen av publikasjoner som utgjør kunstbok- og småforlagsfeltet. Vi vil løfte frem både eldre utgivelser, og helt nylanserte kunstneriske ytringer i bokform. Vi mener at kunstboken er et underkjent utstillingsformat som fortjener nye lesere, og mer oppmerksomhet i offentligheten.


Feminisme og selvpublisering
Selvpublisering og feminisme er tett forbundet gjennom definisjonsmakten som utfordres av dem begge. Hvem som tar ordet, og hvem som bestemmer hva som er en gyldig ytring gjør selvpublisering til en feminist handling; å sette en ytring ut i livet, å ikke be om ordet, men å ta ordet, og å herigjennom bidra til å utvide ytringsrommet, måten vi ser– opplever– og snakker om verden på skaper ytringsmangfold. Donna J. Haraway sier at "det spiller en rolle hvilke historier som skaper verdener, og hvilke verdener som skaper historier":


It matters what matters we use to think other matters with; it matters what stories we tell to tell other stories with; it matters what knots knot knots, what thoughts think thoughts, what descriptions describe descriptions, what ties tie ties. It matters what stories make worlds, what worlds make stories. (- Donna J. Haraway (Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene)


Forståelsen av Bastarden som det positivt urene og blandede, kan også sees som en feministisk innsikt knyttet til forståelsen av abjeksjon. Lingvisten, psykoanalytikeren, forfatteren Julia Kristeva beskriver det slik i publikasjonen "Fasans Makt – en Essä om abjektionen" på side 28:
Det er altså ikke fraværet av renhet som gjør noe abjekt, men det som forstyrrer en identitet, et system, en orden. Det som ikke respekterer grenser, steder, regler. Det som er midt i mellom, det tvetydige, det blandede.


Med andre ord; alt det kunstbokmessen B*stard tar sikte på å være! God festival i festivalen!