Apology, 2020

APOLOGY

Samiske rettigheter og verdier står i sterk kontrasttildekapitalistiskeinteressene,derblantannetgruveselskaperønskeråetableredriftpåtradisjoneltsamiskterritorium.Tiltrossforgrunnlovensbeskyttelseoginternasjonalekonvensjoneretablertnettoppforåbeskytteverdensurbefolkning,finnerviidageksemplerpåatdenSamiskekulturentruesavulikeøkonomiskeogpolitiskeinteresser.BokenApologypresentereogkontekstualiseretoprosjekterfraSapmi;TerraNullius2013-2016(Kiruna,SE)ogApology2014(Repparfjorden,N)somtarforsegdenpågåendekonfliktenmellomInternasjonalgruveindustriogSamenesretttilLandidetnordligeFennoskandia.DenindustrielleekspansjoneniNordsynliggjørenverdi-kollisjonenikkebaremellomlokalkulturoginternasjonalkapitalmenogsåomtoforskjelligetyperøkonomierogdereskolliderendeforholdtilhvordanmanbenyttersegavnaturressursene.Selvomkonstitusjonelleoginternasjonaleloverblirbrutt,ergruveindustriensinntogistorgradgodkjent,planlagtogønsketvelkommenavbådeSvenskeogNorskemyndigheter.ForSameneerdettesaktegåendekatastrofesomkantruedenSamiskekulturenseksistensogoverlevelsemulighetertilådrivereindrift.IhvilkengradbeskytterSamelovemogFN ́surfolkskonvensjondensamiskekulturen?HvordanfungererlovverketipraksisfordelovverketvarmentåbeskytteBokeninnledesavredaktørMonicaHolmensomtrekkerhistoriskeogpolitiskelinjerinnHermansensfilmprosjekter"TerraNullius"og"Apology".Verkeneutgjørkjernenibokenogergrundigpresentertgjennomdialogerbilderfrafilmenoginstallasjoner.ProfessorMathiasDanbolt,ForfatterSusanneChristensenogProfessorSteinarPedersengirvideredyptgåendereflektertinnblikkitematikkenHermansenskunstprosjektertaroppiseg,samtidigsomtekstenereflektereroverundertrykkelsenavdetsamiskefolkgjennomfornorskningspolitikkenopfremtilidaghvorSamiskterritoriumertruetavkapitalistisk

    kr 300,00Pris